Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website.

Dezignus spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Dezignus behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Dezignus geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Dezignus geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van – of fouten of vertraging in – het verstrekken van informatie.

Dezignus garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Dezignus aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dezignus.
 Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer (beeld-)materiaal

Dezignus gebruikt voornamelijk eigen beeldmateriaal of gekochte beelden. Waar gebruik is gemaakt van beeldmateriaal van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat fotomateriaal niet voor publiek gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Auteursrechten

Op alle op de site aanwezige informatie rust auteursrecht. Het is niet toegestaan deze informatie over te nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dezignus. U kunt contact opnemen met Dezignus voor nadere informatie over het gebruik van het materiaal.